You are here

תעשיית תרנגולי הודו בישראל – לאן?

גם אם ישנה ירידה איטית בצריכת בשר ההודו, העוסקים בתחום לא אומרים נואש, משדרגים לולים וחושבים כיצד לשפר את התוצאות הכלכליות והמקצועיות

לול הודים בישראל

לול הודים בישראל
צילום:  דני בלר

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon