פרוטוקול מישיבת הנהלת קרן ביצים 18 ספטמבר 2016

פרוטוקול מישיבת הנהלת קרן ביצים 18 ספטמבר 2016

כתבות נוספות

ביצים

הקצאת מכסות הטלה לשנת 2021

דברי הסבר להקצאת מכסות הטלה לשנת 2021 : בתאריך 31/12/20 פורסמו תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2021), התשפ”א-2020.