פרוטוקול מישיבת הנהלת קרן ביצים 2/2/2017

פרוטוקול מישיבת הנהלת קרן ביצים 2/2/2017

כתבות נוספות

ביצים

הקצאת מכסות הטלה לשנת 2021

דברי הסבר להקצאת מכסות הטלה לשנת 2021 : בתאריך 31/12/20 פורסמו תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2021), התשפ”א-2020.