פרוטוקול מישיבת הנהלת קרן ביצים 22/8/2016

פרוטוקול מישיבת הנהלת קרן ביצים 22/8/2016

כתבות נוספות

ביצים

הקצאת מכסות הטלה לשנת 2021

דברי הסבר להקצאת מכסות הטלה לשנת 2021 : בתאריך 31/12/20 פורסמו תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2021), התשפ”א-2020.