טופס מקוון לקבלת סובסידיה חוק הגליל

בקשה או עדכון פרטים לקבלת ההטבה למגדלי הטלה ופטם לפי חוק הגליל:
שירות זה מאפשר למגדלי הטלה ופטם המתגוררים ביישובי מרום הגליל, הזכאים לתשלומי סובסידיית חוק הגליל, למלא או לעדכן הצהרת פרטים אישיים לצורך קבלת ההטבה על פי חוק הגליל (תיקון 12), התשע”ז-2017.

קישור להגשת הבקשה:

https://www.gov.il/he/service/update-personal-details-galilee-law-subsidy

להגשת הבקשה
במטרה לחזק את ההתיישבות החקלאית במרום הגליל נקבעה בחוק הגליל הטבה ייחודית לבעלי מכסות לייצור ביצי מאכל ולמגדלי פטם (תשלום סובסידיה עבור גידול בפועל).
חקלאים, מגדלי הטלה ופטם, הזכאים על פי החוק, נדרשים לשלוח בקשה מקוונת אחת לתקופה (כל שנתיים).
מי יכול להגיש בקשה להטבה
מגדלי הטלה ופטם
מתגוררים ביישובי מרום הגליל
עומדים בתנאי הזכאות לתשלומי סובסידיית חוק הגליל
מה צריך לצרף לבקשה
הצהרה של המבקשים
צילום תעודות זהות + ספחים של שני בני הזוג
אישורי ניכוי מס במקור
אישור תקף על ניהול ספרים
אישור על זכויות בקרקע חקלאית
השירות ניתן ללא עלות
איך מגישים את הבקשה
יש למלא את הטופס המקוון לבקשת ההטבה, למלא את ההצהרות והפרטים הנדרשים, לצרף את המסמכים הרלוונטיים המעידים על עמידה בתנאי החוק, ולבצע שליחה.

הטיפול בבקשה
הודעה תישלח בדואר אלקטרוני על קבלת הטופס והמסמכים.
במקרה שחסרים מסמכים – תישלח הודעה על כך בדואר האלקטרוני.
שימו לב: מגדלים שלא ימלאו את הטופס או לא ישלימו מסמכים כפי שנתבקשו – תשלומי הסובסידיה יופסקו לאחר הודעה נוספת.

כתבות נוספות

האם צפוי מחסור בעופות טריים?

בשל רצף החגים – חג הרמדאן, עיד אל פיטר ולאחריו חג השבועות עשוי להיווצר מחסור בעופות טריים בלבד ברשתות השיווק. בעופות הקפואים – לא צפוי

תוספת סידן במטילות

השפעת תוספת סידן שמקורו בצדפות ויצורים ימיים על איכות הקליפה וביצועי מטילות מבוגרות ישראל יוסלביץ, שאדי בלייק ודן בכרך שה”מ, תחום בעלי כנף משרד החקלאות.