הרשות לתכנון פרסמה הבהרה בנושא תמיכה בתכנון מוקדם של מתחמי לולי הטלה

הרשות לתכנון פרסמה הבהרה בנוגע לפרסום נוהל התמיכה בתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה -2021
צילום המחשה: Image by ArtPyle from Pixabay

 

בהודעה נאמר כי בתאריך 01 לפברואר 2021 ,פורסם נוהל התמיכה שבנדון. ניתן לצפות במסמכי נוהל התמיכה בקישור הבא:
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/benefits/Pages/Support_chicken_coops.aspx

בתאריך 08 לפברואר 2021 הופץ מכתב של ד”ר רם כץ, רופא וטרינר ראשי לבריאות העוף בשירותים הווטרינריים, שכותרתו “הסברים להבהרות לאיגרת”. במכתבו של ד”ר כץ, נכתב כי עד יום ה-15/04/2021,מגדל שהגיש בקשה להיכלל במתחם לולי הטלה במסגרת נוהל התמיכה, יחשב כמי שהגיש בקשה להיתר בניה, ובתנאי שהבקשה שהגישה האגודה, כוללת את כל הצרופות והמסמכים המוגדרים בנוהל, למעט שתי אסמכתאות:

1. שיוך פרטני של מגדל ללול במתחם המבוקש.
2. אישור אסיפה כללית.

עוד ציין ד”ר כץ במכתבו כי מגדל המבקש היתר אכלוס לאחר ה- 15/04/2021 יחשב כמי שהגיש בקשה להיתר בניה, בתנאי שהוא נכלל בבקשה שהוגשה לפי הנוהל במלואו, כולל אישור האסיפה הכללית ושיוך ללול מתוכנן. הריני להבהיר בזאת כי שתי האסמכתאות המפורטות לעיל, תידרשנה לצורך אישור הבקשות לתמיכה בוועדת התמיכות.

”ככל שהאסמכתאות לא תצורפנה בעת הגשת בקשות התמיכה יהיה על האגודות להשלימן ולהעבירן למחוז גליל גולן עד תאריך 30/05/2021, שהוא התאריך האחרון להגשת הבקשות לתמיכה. יודגש כי הגשת כלל המסמכים מהווה תנאי סף לכל בקשת תמיכה לנוהל זה. בקשה שלא תעמוד בתנאי הסף תובא בפני וועדת התמיכות לשם פסילתה על הסף”, נאמר בהודעה.

על ההודעה חתומה ד”ר רותי פרום אריכא, מנהלת הרשות לתכנון.

כתבות נוספות

גידול ויצור עופות בר קיימא

במסגרת הכנס העולמי ל”מזון בר קיימא” בחסות האו”ם שיתקיים בספטמבר השנה. התבקשו המדינות להכין נושאים, הצעות ומחשבות לעתיד יצור המזון בשנים הבאות חזי כהן צילום: